به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: در روز سه شنبه مورخ 1403/02/25جناب آقایان مهندس هاشمی ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ پارس، دکتر خبازان معاون محترم تولید دامپروری هلدینگ، جناب آقای مهندس رفیع زاده مدیر عامل محترم شرکت تلیسه نمونه، جناب دکتر تیموری مدیرعامل محترم اسبق و با حضور جمعی از مدیران و مسئولین محترم شرکت، از قسمت های مختلف دامپروری و پرورش ماهی بازدید به عمل آوردند.