اعضاء کمیته حسابرسی داخلی

1- هادی کلانتری  (رئیس کمیته حسابرسی)

2- علی عابدی  (عضو کمیته)

3- محمد محبی کامل  (عضو کمیته)

4- هوشنگ سرایی (مدیر حسابرسی داخلی)

لینک ورود به جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده

نام کاربری : بخش عددی کد بورسی

کلمه عبور : بخش عددی کد بورسی