اعضاء کمیته حسابرسی داخلی:

1- هادی کلانتری  (رئیس کمیته حسابرسی)
2- علی عابدی  (عضو کمیته)
3- غلامرضا گودرزی راد  (عضو کمیته)
4- هوشنگ سرایی (مدیر حسابرسی داخلی)