به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: آگهی مناقصه عمومی خرید بتن آماده با عیار 400
شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید بتن آماده به حجم تقریبی 800 مترمکعب از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1403/03/08 لغایت تاریخ 1403/03/19 به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در شهریار- میدان نماز- بلوار پلیس-کیلومتر 2 جاده تهران- انتهای خیابان تعویض پلاک شهریار- دامداری تلیسه نمونه مراجعه نمایند.


1) موضوع مناقصه: خرید حدود 800 مترمکعب بتن آماده با عیار 400.
2) محل انجام کار:حسن آباد فشافویه – کیلومتر 33 جاده قدیم تهران- قم – بعد از پلیس راه حسن آباد- سمت چپ – دامداری تلیسه نمونه.
3) مکان و زمان برگزاری مناقصه: شهریار، میدان نماز، کیلومتر 2 جاده شهریار تهران، دفتر مرکزی شرکت دامداری تلیسه نمونه ساعت 11:00 روز یک شنبه مورخ 1403/03/20.
4) مهلت تحویل پیشنهاد: متقاضیان می توانند از زمان انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1403/03/19 پیشنهادهای خود را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
5) میزان سپرده: میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 800،000،000 ریال می باشد که متقاضیان می بایستی سپرده شرکت در مناقصه را به روش های ذیل تامین نمایند:
الف) واریز وجه نقد به حساب شماره 0113009627008 نزد بانک صادرات شعبه شهریار به نام شرکت دامداری تلیسه نمونه.
ب) ضمانت‌نامه بانکی.
ج) چک رمزدار (خریداری ‌شده توسط متقاضی با ارائه فرم بانک).