به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: شرکت دامداری تلیسه نمونه در نظر دارد نسبت به عملیات تایه چینی حدود 8000 تن یونجه و حدود 2000 تن کلش خود در واحدهای شهریار و حسن آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1403/02/24 لغایت تاریخ 1403/03/03 به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در شهریار- میدان نماز- بلوار پلیس-کیلومتر 2 جاده تهران- انتهای خیابان تعویض پلاک شهریار- دامداری تلیسه نمونه مراجعه نمایند.1)موضوع مناقصه:

الف) تخلیه یونجه و کلش از داخل کامیون به شرکت.

ب) بارگیری یونجه و کلش از مزارع شرکت و تخلیه آن داخل شرکت.

2) محل انجام کار: واحدهای شهریار و حسن آباد.
3) زمان برگزاری مناقصه: ساعت 11:00روز شنبه مورخ 1403/03/05
4) مهلت تحویل پیشنهاد: متقاضیان میتوانند از زمان انتشار آگهی تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/03/03 پیشنهادهای خود را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.
5) میزان سپرده: میزان سپرده شرکت در مناقصه 2% مبلغ کل پیشنهادی می باشد که متقاضیان می بایستی سپرده شرکت در مناقصه را به روش های ذیل تامین نمایند:

الف) واریز وجه نقد به حساب شماره 01130096۷27008 نزد بانک صادرات شعبه شهریار به نام شرکت دامداری تلیسه نمونه.

ب) ضمانت‌نامه بانکی.
ج) چک رمزدار (خریداری ‌شده توسط متقاضی با ارائه فرم بانک).