شرکت دامداری تلیسه نمونه باتوجه به اهمیت موضوع سلامت پرسنل و خانواده محترمشان این بستر را فراهم ساخته تا در هفته یک روز پزشک عمومی در شرکت مستقرر گردد و نسبت به معاینه و مشاوره پزشکی اقدام نماید. روابط عمومی شرکت دامداری تلیسه نمونه(سهامی خاص)