به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: برگزاری جلسه کمیته ریسک ویژه سه ماهه اول سال جاری در راستای پاسخ به رسیک های شناسایی شده با حضور مدیران و مسئولین مربوطه در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/16 در دفتر مرکزی شرکت دامداری تلیسه نمونه برگزار گردید.