اعضای کمیته جبران خدمات:

1- شیموس علی باقریان (رئیس کمیته جبران خدمات)
2- مهدی رشیدی (عضو کمیته)
3- سید مهدی مجابی (عضو کمیته)