اعضای کمیته جبران خدمات

1- شیموس علی باقریان (رئیس کمیته جبران خدمات)

2- محمد محبی کامل (عضو کمیته)

3- محمد کرمی مشمپا (عضو کمیته)

4- مجتبی رضوانی  (عضو کمیته)