به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه:
بازدید از محل پرورش بچه ماهی شرکت البرز کاسپین توسط مدیر تولید کشاورزی شرکت تلیسه نمونه جناب آقای مهندس خدادادی و جناب آقای دکتر پورزاهدی از سالن های هچری و تولید بچه ماهی قزل آلای این شرکت، این نوع قزل آلا فرانسوی بوده و پس از شش‌ ماه قابل صید می باشد‌.