کلزا

کلزا با نام علمی Brassica napus، از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و از خانواده Brassicaceae میباشد. این گیاه دارای گلهای زرد رنگ میباشد که علاوه بر استفاده از دانه های روغنی آن به منظور جیره خوراک دام نیز به مصرف میرسد. کاشت کلزا با آماده سازی زمین در اوایل مهر ماه شروع میشود. از ارقام مختلف رقم اوکاپی به تراکم 6 کیلوگرم در هکتار برای کاشت استفاده میگردد. از آفات مهم کلزا شته میباشد که برای کنترل آن حشره کش سیپرمترین استفاده میگردد. نیاز آبی این گیاه در سال به طور متوسط 4700 متر مکعب میباشد. این گیاه در خرداد ماه برداشت شده و عملکردی حدود 2.5-3.5 تن در هکتار دارد.

نمودار زیر روند تولید 4 سال اخیر این شرکت را نشان میدهد.