تولید جو

جو با نام علمی Hordeum vulgare از خانواده گرامینه میباشد که در جیره غذایی دام استفاده میگردد. برای کشت جو در ماه شهریور شروع به آماده سازی زمین از قبیل شخم و دیسک زنی میشود، سپس در ماه مهر بذرها با کود زیستی و اسید هیومیک بذر مال شده و ارقام مختلفی چون ریحانه، یوسف، گوهران و نصرت به تراکم 180 کیلوگرم در هر هکتار کشت میشوند. به طور کلی نیاز آبی جو سالانه مقدار 5000 مترمکعب میباشد. در طول کشت جو با کودهایی مانند 20-20-20 (10 کیلوگرم درهکتار) و اسید هیومیک (5 لیتر در هکتار) تغذیه میگردند. از آفات جو، سن گندم میباشد که به محض ظهور در اوایل بهار میبایست علیه آنها مبارزه شیمیایی صورت گیرد.

نمودار زیر روند تولید جو را طی 4 سال گذشته نشان میدهد.