براي اولين بار از بدو تأسيس، دستيابي به رکورد روزانه 44 و 42 كيلوگرم شير در واحدهاي حسن اباد و شهریار شركت دامداري تليسه نمونه

براين اساس با تلاش بي وقفه مديريت و كاركنان رکورد 44 كيلوگرم شير در واحد حسن اباد و رکورد 42 کیلوگرم در روز در واحد شهریار محقق و توليد روزانه شركت از مرز ١٤٠ تن عبور نمود. شير توليدي اين شركت يكي از با كيفيت ترين محصولات توليدي در سطح كشور است كه مقدار چربي آن از 3.4 درصد درسال گذشته به 3.8 درصد در سال جاري رسيده است. شركت دامداري تليسه نمونه با اين ميزان توليد سهم 10 درصدي در توليد هلدينگ كشاورزي و سهم يك درصدي توليد شير خام در سطح كشور را داراست. با توجه به روند رو به رشد اين شركت طي سنوات اخير برنامه آتي شركت حفظ روند رو به رشد و سرآمدي شركت در صنعت دامداري در سطح منطقه است.