افرادی که به علت نقص اطلاعات ، سود سال 1401 را دریافت نکرده اند فرم مشخصات سهامداران را دریافت ، تکمیل و ارسال نمایند .

فرم مشخصات سهامداران