آغاز برداشت جو بذري در شركت تليسه نمونه

برداشت جو بذري از حدود 40 هكتار از زمين هاي زراعي شركت دامداري تليسه نمونه آغاز گرديد. رقم كاشته شده در اين محصول رقم نانيوس بوده و برآورد ميگردد اين برداشت با راندمان تقريبي 7.5 تن در هكتار همراه باشد. نظر به اين كه سال گذشته شركت تليسه نمونه منتخب استاني در مقدار عملكرد جو بوده است در سال جاري نيز كانديداي دريافت جايزه كشوري در راندمان كشت جو ميباشد.

ادامه مطلب

بازديد مدير عامل هلدينگ كشاورزي دامپروري فردوس از شركت دامداري تليسه

جناب آقاي مهندس رجائي مدير عامل محترم هلدينگ روز سه شنبه 99/02/23 از شركت دامداري تليسه نمونه بازديد به عمل آوردند. ايشان پس از بازديد از كليه بخش هاي واحد، از عملكرد پرسنل و مديريت شركت قدرداني نموده و بر توسعه كه عامل بقا و حفظ سود آوري شركت است تأكيد ورزيدند. لازم به ذكر است در راستاي جهش توليد، در خصوص توسعه دامداري شركت نيز دستورات و ارشاداتي نمودند.

 

ادامه مطلب