بازدید ریاست بنیاد مستضعفان

بازديد مدير عامل هلدينگ

بازديد مدير عامل هلدينگ ارديبهشت 99

بازديد مدير عامل هلدينگ ارديبهشت 99

بازدید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست شهر ری از تصفیه خانه

بازدید شرکت کارچر آلمان جهت بهره وری مصرف آب

بازدید ریاست جهاد کشاورزی