محمود عسگری

رئیس هیئت مدیره – غیر موظف

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی

مظاهر ربیعی

مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره – موظف

فوق لیسانس حسابداری

حمید رضا اسماعیلی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره – موظف

دکترای تخصصی علوم دامی- تغذیه دام

جواد ترابی

عضو هیئت مدیره – غیر موظف

لیسانس کشاروزی – علوم دامی

غلامرضا گودرزی راد
عضو هیئت مدیره – غیر موظف

لیسانس کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

احسان اله باقریان

عضو هیئت مدیره – غیر موظف

دیپلم تجربی