قابل توجه: مزایده های شرکت تلیسه نمونه در دومین دوشنبه هر ماه و طبق اعلام قبلی از طریق روزنامه، سایت شرکت و صفحه اینستاگرام شرکت (taliseh.nemooneh) برگزار میگردد.

مزایده دی ماه

مزایده بهمن ماه