به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: ((آگهي مزایده فروش دام مازاد و مناقصه جمع آوری و حمل کودحیوانی))
شركت دامداری تليسه نمونه در نظر دارد نسبت به فروش دام های مازاد بر نیاز و مناقصه تیغه زنی و جمع آوری و حمل کودحیوانی واحدهای شهریار و حسن آباد به شرح زیر در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 به ترتیب ساعت 11:00 و 14:00 اقدام نماید

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و مناقصه به آدرس: شهريار-میدان نماز-بلوار پلیس-کیلومتر2 جاده شهریار، تهران-قره تپه (شركت دامداري تليسه نمونه) مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن47-65290145 – 021 تماس حاصل فرمایند. در ضمن مهلت ارائه پاکت¬های تکمیل شده پیشنهاد قیمت جهت مزایده فروش دام مازاد بر نیاز تا ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 و مهلت تحویل پاکت جهت شرکت در مناقصه تیغه زنی و جمع آوری و حمل کودحیوانی از روز سه شنبه مورخ 1403/03/08 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1403/03/22می باشد. مزایده:
1) گوساله نر شیرخوار و قطع شیر
2) گاوشیری غیرآبستن حذفی و کشتارگاهی
3) گاو آبستن شیری درجه 2
4) تلیسه غیرباردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین
5) تلیسه آبستن
مناقصه:
تیغه زنی و جمع آوری کودحیوانی از داخل بهاربندها و انتقال کودحیوانی جمع آوری شده توسط لودر و کامیون به خارج از مجموعه و تخلیه در محل دپوی کود..