به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: شركت دامداري تليسه نمونه در نظر دارد نسبت به فروش دام های مازاد بر نیاز واحدهای: شهریار و حسن آباد به شرح زیر از طریق برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 ساعت 11:00 اقدام نماید

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به آدرس: شهريار-میدان نماز-بلوار پلیس-کیلومتر2 جاده شهریار، تهران-قره تپه (شركت دامداري تليسه نمونه) مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن47-65290145 – 021 تماس حاصل فرمایند. در ضمن مهلت ارائه پاکت¬های تکمیل شده پیشنهاد قیمت از ساعت 10:00 الی 11:00 است.
1) گوساله نر شیرخوار و قطع شیر
2) گاوشیری غیرآبستن حذفی و کشتارگاهی
3) گاو آبستن شیری درجه 2
4) تلیسه غیرباردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین
5) تلیسه آبستن