واحد حسن آباد

واحد حسن آباد در سال 1393 براساس دستور ریاست محترم بنیاد از شرکت خرمدره تحویل و در پايان سال 1395 با مبلغ 125 میلیارد از آن شرکت خریداری گردید . برای راه انداری این واحد و خرید دام در حدود 155 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت پذیرفته است .

این واحد که در نزدیکی حسن آباد فشافویه قرار دارد شامل 20 هکتار زمین است که از این مقدار 10 هکتار زمین دامداری و 5 هکتار زمین زراعی و مابقی محل دپوی کود حیوانی می باشد . تعداد دام واحد حسن آباد 2140 رأس میباشد. واحد دامپروری حسن آباد با ظرفيت تولید 45 تن شیرخام بصورت روزانه باعث اشتغال 43 نفر نیروی انسانی بطور مستقیم گردیده است .