به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه:جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت تلیسه نمونه در دفتر مرکزی شرکت با حضور مدیران و مسئولین مرتبط در تاریخ ۱۴۰۳/۰3/۰7 برگزار گردید.هدف از برگزاری جلسات HSE به شرح زیر می باشد : ابراز و اثبات تعهد مدیریت نسبت به مباحث HSE .ایجاد تعهد ، جوابگویی و مسئولیت پذیری در میان افراد ذیربط .پیشنهادات و راه کارهای سازنده HSE در شرکت و بحث و تبادل نظر در خصوص آنها .بهبود روش های اجرایی و دستورالعمل ها .ارائه تجربیات برگرفته از اجرای برنامه های HSE و فعالیت های مشابه .ارتباط دقیق و سریع تر با مشکلات برون سازمانی و تبادل نظر در خصوص شرایط اضطراری و پیش بینی تمهیدات لازم .مرور فرایند شناسایی خطرات و مدیریت ریسک و برنامه ریزی برای فعالیت های جدید .مرور اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی برای توسعه و بهبود عملکرد HSE .
ارزیابی گزارش های دریافتی در خصوص شرایط نا ایمن ، عدم انطباق ها ، رویدادها ، بازرسی ها و ممیزی ها و بررسی راه کارهای مناسب .
ارزیابی عملکرد HSE و میزان انطباق سیستم مدیریت HSE با خط مشی و اهداف راهبردی شرکت.