به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 جلسه کمیته فنی بازرگانی با حضور مدیران محترم عامل و مالی جناب آقایان مهندس رفیع زاده و مهندس کرمی، مدیران و کارشناسان محترم بازرگانی، تولید دامپروری و حراست در دفتر مرکزی شرکت دامداری تلیسه نمونه با موضوعیت بررسی، تامین نهاده ها، مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت برگزار گردید.