به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: عملیات برداشت جو در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/16 از سطح 60 هکتار اراضی کشاورزی شرکت تلیسه نمونه (واحد شهریار) آغاز شد.