اعضای کمیته انتصابات

1- محمد محبی کامل (رئیس کمیته انتصابات)

2- شیموس علی  باقریان  (عضو کمیته)

3- جلال تیموری  (عضو کمیته)

4- مجتبی رضوانی (عضو کمیته)

5- محمد ادب (عضو کمیته)

 

لینک ورود به جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده

نام کاربری : بخش عددی کد بورسی

کلمه عبور : بخش عددی کد بورسی