به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: عملیات برداشت چین اول محصول یونجه در مزارع يونجه شرکت تلیسه نمونه (واحد شهریار) از روز سه شنبه مورخ 1403/02/12 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پیش بینی می شود از سطح 40 هکتار از اراضی زیر کشت واحد شهریار تا پایان سال حدود 750تن يونجه خشک برداشت می شود.