به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: عملیات برداشت محصول تریتیکاله از سطح 25 هکتار اراضی شرکت تلیسه نمونه (واحد شهریار) به صورت قصیل، جهت سیلو کردن و مصرف در دامداری شرکت آغاز گردید.