مقدار توليد سالانه ماهي قزل آلا

جدول زير نمودار توليد سالانه توليد ماهي قزل آلا را نشان ميدهد.