تقدیرنامه جهت برپا داشتن نماز

تقدیر جهت ورو به بازار سهام

تجلیل از مشتریان برتر بانک کشاورزی

تقدیر جهت افزایش ظرفیت گاوداری

گواهی پذیرش بازار سهام

کنگره علوم دامی ایران

کسب گواهی ایزو 9001 در سال 2008

کسب گواهی ایزو 9001 در سال 2000

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه جایزه تعالی و پیشرفت در سال 97

گواهی عضویت دامداری