جناب آقاي مهندس رجائي مدير عامل محترم هلدينگ روز سه شنبه 99/02/23 از شركت دامداري تليسه نمونه بازديد به عمل آوردند. ايشان پس از بازديد از كليه بخش هاي واحد، از عملكرد پرسنل و مديريت شركت قدرداني نموده و بر توسعه كه عامل بقا و حفظ سود آوري شركت است تأكيد ورزيدند. لازم به ذكر است در راستاي جهش توليد، در خصوص توسعه دامداري شركت نيز دستورات و ارشاداتي نمودند.